Krizový management firem

Krizový management firem

7.1.2020
/
by
/ /
Comments Closed

S krizí se můžeme setkat v různých životních oblastech včetně vědeckých disciplín. Může se jednat o nemoc, potíže s vnitřním vývojem osobnosti či o problémy v dějinách. Ať už se druhy krizí od sebe jakkoliv liší, dva momenty mají společné: mají vždy co do činění s procesy života a vyznačují se absencí obvyklých situací. Tyto jevy jsou z obecného hlediska spojeny s časově ohraničeným odchýlením se od normálního stavu. Téměř vždy mají vícerozměrný dopad a jsou spojeny se zmatkem, emocemi a napětím. V ohrožení je potřeba se rozhodovat na základě neurčitých, neúplných nebo konfliktních informací.
Ničivé tornádo
Situace, které mohou nastat, mohou být přírodních (živelné pohromy, epidemie) nebo antropogenního rázu (havárie, sociální nebo ekonomické nesnáze). Prevenci a řešení nežádoucích stavů a situací se zabývá krizový management, jehož cílem je zajistit pozitivní řešení s co nejmenšími ztrátami. Shrnuje různé vědecké poznatky, odborné postupy a aplikační nástroje preventivních, rozhodovacích a technologických opatření napomáhajících řešit svízelné situace. To zahrnuje přípravu a zajištění krizových a havarijních plánů ochrany a záchrany života a zdraví obyvatelstva, ochrany životního prostředí, duchovních hodnot a ekonomiky.
Krizovým managementem je nedílnou součástí obecného managementu a jeho implementace probíhá vždy v kombinaci s dalšími přístupy. Zabývá se jím veřejná správa, ale neměly by ho opomenout ani podnikající osoby. Krize je vyhrocení nějakého děje v čase.
Domy po zemětřesení
Firemní komplikace jsou projevem neřešených rizik a promarněných příležitostí. V zájmu firem je, aby nedocházelo k mimořádným událostem různého charakteru. Je třeba mít správně vypracovaný systém řízení, skladování a zásobování. Klíčové pozice by měli být obsazeny schopnými manažery, kteří aktivně vyhledávají nové obchodní příležitosti. Správné krizové řízení dokáže překonat úskalí, zoptimalizovat procesy a náklady, zoptimalizovat marketingovou strategii, nastavit systém controllingu a nastolit stabilitu chodu společnosti.